คำถามที่พบบ่อย

Web Browser ที่รองรับการใช้งาน SkillOn  Google Chrome / Firefox Safari Microsoft Edge 

Web Browser ที่ไม่รองรับการใช้งาน Internet Explorer 


สามารถรองรับการเข้าเรียนได้ทั้ง Computer Notebook Tablet MobilePhone


ภายหลังจากทำการสั่งซื้อและชำระเงิน สามารถเข้าดูข้อได้ที่

1. สัญลักษณ์ ตะกร้าสินค้า เลือกแถบ ประวัติการสั่งซื้อ (Order History) จะปรากฏหลักสูตรที่ทำการสั่งซื้อทั้งหมด

2. โปรไฟล์  เลือกที่ ประวัติการสั่งซื้อ (Order History) จะปรากฏหลักสูตรที่ทำการสั่งซื้อทั้งหมด


ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ได้

นับจากวันที่ได้รับแจ้งอนุมัติให้ใช้บริการ โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการสามารถดูวิดีโอซ้ำได้ภายในระยะเวลา และเงื่อนไขที่แต่ละคอร์สเรียนกำหนด

ผู้ใช้บริการสามารถขอรับใบรับรองการฝึกอบรมออนไลน์(Certification) ได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่แต่ละคอร์สกำหนด โดยในแต่ละคอร์สจะออกใบรับรองได้เพียงหนึ่งใบ ต่อการลงทะเบียนหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข การออกใบรับรองและการสอบวัดผลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

ผู้ให้บริการ ไม่รับรองผลลัพธ์ หรือผลสำเร็จใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการเรียนในแต่ละหลักสูตร โดยจะอ้างอิงตามวัตถุประสงค์การสอบให้มีความสอดคล้องกันมากที่สุด

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วคืนให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกรณี

สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งปัญหาส่งข้อมูลมาได้ทางอีเมล