ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 21 มกราคม 2564


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการบนเว็บไซต์ ARITSkillon พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เพื่อให้บริการคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ (Online Education) (“บริการ”) สำหรับ บุคคล หรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะ และศักยภาพของบุคลากร รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป  โดยเมื่อท่านตกลงเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์  ARITSkillon นี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดอ่านเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ


1. คำจำกัดความ

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในนามของเว็บไซต์ ARITSkillon  

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคล บริษัท หรือองค์กรของภาครัฐ หรือเอกชน ที่เข้าถึง และเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ

“เงื่อนไขการใช้บริการ” หมายถึง ข้อตกลง หรือข้อกำหนด เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทน ได้ให้ไว้แก่ทางผู้ให้บริการ

“บริการ” หมายถึง คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ที่อยู่บนเว็บไซต์ ARITSkillon ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ และมีเอกสารให้ดาวน์โหลด เพื่อนำมาใช้ประกอบการอบรม

“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าบริการคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ


2. การสมัครลงทะเบียน

2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิด และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต และผู้ใช้บริการจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นใด ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค รวมถึงจะไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของรัฐ หรือศีลธรรมอันดี

2.2 ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ และจะแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ผู้ให้บริการอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ในการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ โดยหากทางผู้ใช้บริการพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที หรือดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องผ่านช่องทางที่ระบบมีให้บริการ

2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษาอีเมล์ Username Password และ/หรือ รหัสผ่านของการลงทะเบียนใช้บริการกับเว็บไซต์ ARITSkillon  ไว้เป็นความลับ และจะไม่โอนสิทธิ และหน้าที่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนเงื่อนไข  ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการในทางกฎหมายด้วย แม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 


3. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

3.1 การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมถึงวิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการ ได้กำหนดไว้ และจะสามารถใช้บริการได้ ก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียน ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และยืนยันข้อมูลผ่านอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ ARITSkillon  

3.2 ผู้ใช้บริการได้ศึกษา และเข้าใจในคุณลักษณะของบริการต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการ แสดงในหน้าเว็บไซต์ ARITSkillon และผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่ และตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคต

3.3 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ได้ นับจากวันที่ได้รับแจ้งอนุมัติให้ใช้บริการ โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้ใช้บริการสามารถดูวิดีโอซ้ำได้ภายในระยะเวลา และเงื่อนไขที่แต่ละคอร์สเรียนกำหนด 

3.4 ผู้ใช้บริการสามารถขอรับใบรับรองการฝึกอบรมออนไลน์(Certification) ได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่แต่ละคอร์สกำหนด โดยในแต่ละคอร์สจะออกใบรับรองได้เพียงหนึ่งใบ ต่อการลงทะเบียนหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข การออกใบรับรองและการสอบวัดผลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  

3.5 เนื้อหาในคอร์สฝึกอบรมออนไลน์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการ และอาจมีบางส่วนเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด  และ/หรือ ตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ โดยการให้บริการนี้ ไม่มีส่วนใดเป็นการมอบสิทธิ หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ ผู้ให้บริการ สมาชิก และ/หรือบุคคลใดที่เข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อทำสำเนา ลอกเลียนแบบ อ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้ ทั้งสิ้น 

3.6 ในการใช้ หรือเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ หรือกระบวนการใด เพื่อเฝ้าติดตาม คัดลอก ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย อ้างอิง แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ซึ่งเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ 


4. ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ 

4.1 ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงประวัติการใช้งานกับทางเว็บไซต์ ARITSkillon  ไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ให้บริการ

4.2 ผู้ให้บริการ ไม่รับรองผลลัพธ์ หรือผลสำเร็จใด และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าทางธุรกิจ หรืออย่างอื่นใด) ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวัง หรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ ARITSkillon 

4.3 ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่า การบริการจะไม่มีสะดุด เว้นแต่การให้บริการอาจเกิดข้อผิดพลาดจากสาเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง การก่อการร้าย อัคคีภัย เป็นต้น  


5. วิธีการชำระเงิน

5.1 ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินค่าบริการของ ARITSkillon ได้ โดย วิธีการชำระเงินต่อไปนี้
1) บัตรเครดิต
2) การชำระเงินสด
3) การโอนเงินผ่านธนาคาร

ทั้งนี้ สำหรับกรณีการชำระเงินผ่านช่องทางเงินสด หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ

5.2 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากการโอนเงินไม่ถูกต้อง 

5.3 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วคืนให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกรณี


6. การต่ออายุการใช้บริการ

เมื่อใกล้ถึงกำหนดหมดอายุการใช้งาน ผู้ให้บริการ จะติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทำการต่ออายุการใช้บริการได้ก่อนหมดอายุการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ให้บริการ เพื่อแจ้งความประสงค์การต่ออายุการใช้บริการ หรือ การไม่ต่ออายุการใช้บริการ ดังนั้น หากผู้ให้บริการ ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น หรือ อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระเงินต่ออายุการใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการ จะถือว่าการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการ 


7. การยกเลิกการใช้บริการ

7.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนดระยะเวลาได้ โดยส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการมาได้ที่  traincom@ar.co.th

7.2 กรณีครบกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้บริการตามคอร์สนั้น ๆ หรือผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บริการก่อนครบกำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการในคอร์สนั้นได้อีก 

7.3 เมื่อตรวจพบการผิดเงื่อนไข ฝ่าฝืนหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ผู้ให้บริการจะงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น 

7.4 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้บริการในลักษณะดังต่อไปนี้

  1. ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นในทุกประเทศทั่วโลก

  2. ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์ ARITSkillon โดยมีเจตนาทุจริต

  3. ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

  4. หากผู้ให้บริการ เห็นว่าผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ เงื่อนไข และ ข้อตกลงการให้บริการ 


8. การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ 

การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการ จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ และการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยผู้ใช้บริการท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่งอีเมล์ มาได้ที่ traincom@ar.co.th อย่างไรก็ตาม การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการ อาจจะมีรูปแบบเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างกัน


9. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ 

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ ยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ

 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ การตีความ และการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน